Algemene voorwaarden van:

Van Lieshout Glas in Lood

versie: september 2022

 

 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; verder ook wel genoemd de klant/opdrachtgever.

Kunstenaar: Maud van Lieshout

Kunstwerk(en): Alle kunstwerken en delen daarvan, inclusief maar niet beperkt tot originele glas in lood-kunst en reproducties.

Maatwerk: Kunstwerken en/of producten die speciaal zijn besteld, of op maat zijn gemaakt of afgestemd op de specificaties en/of wensen van de klant. Aangepaste bestellingen zijn niet-restitueerbaar en niet-inwisselbaar.

Diensten: Alle diensten van Van Lieshout Glas in Lood waaronder het ter beschikking stellen van haar website(s), het versturen van mailings, nieuwsbrieven.

Dag: kalenderdag;

Levertijd: overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Overmacht: Elke gebeurtenis die geheel buiten de redelijke controle van Van Lieshout Glas in Lood ligt, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, overstroming, brand, aardbeving, staking, explosie, ongeval; oorlogsdreiging, sabotage, opstand, onlusten of vordering; handelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een overheids-, parlementaire of lokale overheid; import- of exportregelgeving of embargo's; stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of handelsgeschillen (of het nu gaat om werknemers van Van Lieshout Glas in Lood, u of een uitspraak van een derde partij of actie van een vakbond of handelsorganisatie die Van Lieshout Glas in Lood); moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines; stroomuitval of storing in machines of andere gebeurtenissen buiten de macht van Van Lieshout Glas in Lood.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Van Lieshout Glas in Lood, tevens handelend onder de naam:

 

MaudvanLieshout.nl

Korenmolen 83
9203 VB Drachten
Nederland

T 06- 46 00 55 44
E vanlieshoutglasinlood@gmail.com
KVK 671.98.112
BTW nummer NL001893023B43

 

 

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen Van Lieshout Glas en Lood en de klant. 

De Algemene voorwaarden is van toepassing op: 

1) het gebruik van onze website en diensten; en 

2) op alle bestellingen en aankopen van kunstwerken, producten van Van Lieshout Glas in Lood, inclusief maar niet beperkt tot verkoop via de website, per telefoon, e-mail, in atelier en persoonlijke verkoop. 

Van Lieshout Glas in Lood vraagt u de Algemene Voorwaarden goed door te lezen. Door de website te gebruiken, wordt het bestellen of kopen bij u geacht de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en te allen tijde te erkennen de Algemene Voorwaarden na te leven. U kunt deze Algemene Voorwaarden downloaden op de website en u ontvangt de Algemene Voorwaarden ook per e-mail bij het plaatsen van een bestelling.

Van Lieshout Glas in Lood behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, nieuwe of aanvullende voorwaarden op te leggen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving daarvan. U bent verplicht deze Algemene Voorwaarden periodiek te herzien en te allen tijde te voldoen aan de verplichtingen die in de huidige versie zijn uiteengezet. Elk gebruik van de diensten door u na een dergelijke kennisgeving door Van Lieshout Glas in Lood wordt beschouwd als aanvaarding door u van dergelijke wijzigingen, aanpassingen en toevoegingen.

Om de website, producten en diensten aan u ter beschikking te stellen is Van Lieshout Glas in Lood verplicht uw persoonsgegevens te verwerken. Van Lieshout Glas in Lood doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. Lees het privacybeleid van Van Lieshout Glas in lood, dat op u van toepassing is bij het gebruik van de website van maudvanlieshout.nl, het abonneren op nieuwsbrieven of nieuwsupdates of mailinglijsten en bij het kopen van producten en/of diensten van Van Lieshout Glas in Lood.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zouden zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor Van Lieshout Glas in Lood meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van Van Lieshout Glas in Lood

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Om de gebruiker een naadloze website-ervaring te bieden, gebruiken we cookies. Lees ons cookiebeleid aandachtig door.

 

 1. HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod vermeldt de details van het artikel waaronder de naam, de beschikbare maten, materialen, opties, aankoopprijs. We hebben ons best gedaan om foto's van hoge kwaliteit te maken die de items zo nauwkeurig mogelijk weergeven. U stemt ermee in en erkent dat de foto's slechts een indicatie zijn en niet bedoeld zijn om fysieke inspectie te vervangen. De kleuren, materialen, frames van het fysieke item kunnen afwijken van de foto's. Het fysieke item kan onvolkomenheden vertonen zoals te verwachten is van alle handgemaakte kunstwerken en/of producten. Als zodanig kunnen we niet garanderen dat het online gekochte artikel identiek is aan de foto's. U erkent en gaat ermee akkoord dat bij aankoop via de website de foto's en het fysieke artikel van elkaar kunnen verschillen en u accepteert dat het ontbreken van fysieke inspectie van het artikel uitsluitend voor risico van de klant is.

Beschikbaarheid; hoewel we ons uiterste best doen om de informatie op de website nauwkeurig en actueel te houden, erkent u dat de website mogelijk niet altijd de huidige beschikbaarheid van de artikelen weergeeft.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijzen zijn steeds inclusief belastingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

 1. DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in kopje 4 Het Aanbod, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het leveren van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze verstrekken dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, of meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in punt 4, derde alinea van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

 1. HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten via de webwinkel op de site: “maudvanlieshout.nl”:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of op een vooraf door de consument aangewezen dag en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de bovengenoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

 1. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier en sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode, b.v. in de vorm van een tegoedbon.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 1. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; ofwel gewijzigd op specifiek verzoek;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de productie markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; b,v: reparatie en/of restauratie van glas in lood; een specifieke opdracht van de klant.

 

 1. DE PRIJS

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. N.b.: gecommuniceerde prijzen bij business tot business zijn immer exclusief het btw-tarief.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in belastingtarieven, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd aan opdrachtgever door te berekenen.

In afwijking van de vorige alinea kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de grondstoffen en materialen markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; prijsstijgingen op grondstoffen en materialen doorberekend door leveranciers

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:

 • de ondernemer dit bedongen heeft en;
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; prijsstijgingen van grondstoffen en materialen of;
 • de consument alsdan de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat, mits Van Lieshout Glas in Lood nog geen aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt. De reeds gemaakte kosten door Van Lieshout Glas in Lood, voor de prijsstijging, dienen alsdan, bij opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever alsnog te worden voldaan.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 1. CONFORMITEIT EN GARANTIE

Van Lieshout Glas in Lood verleend 2 jaar garantie op alle in het atelier uitgevoerde werkzaamheden, waartoe worden berekend, maar niet beperkt worden alle materiaal- of fabricagefouten.

Producten zijn van glas dus ten alle tijden dient de klant de producten/kunstwerken met voorzichtigheid te hanteren.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de wettelijke richtlijnen en in de branche geldende redelijke levensduur. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • klachten veroorzaakt door het gebruik of door omstandigheden van de ruimte waarin het werk zich bevindt, zoals breuk (bv veroorzaakt door plaatselijke opwarming wat veroorzaakt kan worden door door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming of hangende zonwering), condensvorming, chemische (schoonmaak)middelen, aanbrengen van verf, interferentie en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde internationale normen.
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Reparatie:

Bij nalatigheid, opzettelijke beschadiging, gebrek aan zorgvuldigheid van de producten/kunstwerken kan Van Lieshout Glas in Lood naar eigen inzicht een vergoeding voor reparatie in rekening brengen.

Klant stemt ermee in en erkent dat in het geval dat materialen, technieken of andere procedures die nodig zijn voor een reparatie, niet langer beschikbaar zijn voor Van Lieshout Glas in Lood, reparatie mogelijk niet mogelijk is.

Van Lieshout Glas in Lood mag naar eigen inzicht bepalen of een kunstwerk gerepareerd kan worden en behoudt zich het recht voor om voor reparatie een marktconforme vergoeding in rekening te brengen. Als het kunstwerk niet kan worden gerepareerd, moet de klant het kunstwerk retourneren en verzenden naar Van Lieshout Glas in Lood. De klant zal het kunstwerk adequaat inpakken en verzekeren en de verzending betalen. Van Lieshout Glas in Lood kan naar eigen inzicht de verzendkosten vergoeden.

 

 1. LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in onderstaande alinea van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform de derde alinea van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze rechten:

Van Lieshout Glas in Lood is de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerkrechten, auteursrechten, naburige rechten, industrieel ontwerp, handelsgeheimen, eigendomsrechten en belangen op alle kunstwerken, producten, informatie of inhoud op de website.

Uw rechten: delen op uw sociale media

Zoals u zult begrijpen, moeten we onze intellectuele eigendomsrechten beschermen. U erkent en stemt ermee in de intellectuele eigendomsrechten van Van Lieshout Glas in Lood te respecteren. U krijgt een niet-exclusieve niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en browsen op de website. We weten ook dat je graag afbeeldingen van de kunstwerken deelt op je persoonlijke sociale media-accounts en dat je dit mag doen, maar we zouden het leuk vinden als je ons tagt en de hashtag #vanlieshoutglasinlood gebruikt.

Verboden handelingen:

Het is ten strengste verboden om te publiceren en/of te reproduceren, inclusief maar niet beperkt tot de volgende acties: wijzigen, dupliceren, publiceren, aanpassen, kopiëren, verkopen, aanbieden, beschikbaar stellen, repliceren, plagiaat, reproduceren, in welke vorm dan ook, decompileren, of anderszins inhoud en/of broncode uit de website, de producten en/of de kunstwerken te halen. U stemt ermee in om Van Lieshout Glas in Lood en/of de artiest volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen.

Druk op verzoek:

Als u inhoud van de website wilt gebruiken in een persartikel, blogitem over de artiest en/of Van Lieshout Glas in Lood, neem dan contact met ons op. U stemt ermee in zich te houden aan de gevraagde wijze van creditering van de artiest en auteursrechthebbende(n) van de betreffende inhoud.

 

 1. BETALING, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN KOSTEN

Betalingsvoorwaarden:

Van Lieshout Glas in Lood accepteert de volgende betaalmethoden: bankoverschrijving, creditcard, debetkaart, PayPal of cash, maar kan in een individueel geval naar eigen inzicht uitzonderingen maken. Betalingsgegevens en instructies vindt u op de factuur. Klant erkent dat de betalingsprovider zijn eigen voorwaarden, privacybeleid en andere juridische documenten gebruikt, waarover Van Lieshout Glas in Lood geen controle heeft. En voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 werkdagen

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Klant garandeert dat hij/zij de houder is van de debet-/creditcard.

Bij atelier aankopen staat in de orderbevestiging de betalingstermijn vermeld. Bij aankopen via de website is de klant verplicht het verschuldigde bedrag tijdens het bestelproces te voldoen. 

Klant gaat akkoord met ontvangst van elektronische facturen.

Indien het (online) betalingsproces om welke reden dan ook niet kan worden voltooid, wordt het bestelproces geannuleerd. In dat geval wordt uw creditcard/betaalpas niet belast. 

Bij wanbetaling bent u in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Van Lieshout Glas in Lood behoudt zich het recht voor om bij wanbetaling een incassobureau in te schakelen en verdere juridische stappen te ondernemen.

Eigendomsvoorbehoud en titel:

Totdat de volledige betaling van de koopprijs door Van Lieshout Glas in Lood is ontvangen, blijft Van Lieshout Glas in Lood de enige en juridische eigenaar van de zaken, ongeacht of de bovengenoemde zaken al dan niet in uw bezit zijn. Klant garandeert de grootst mogelijke zorg te besteden aan kunstwerk(en) en product(en) die niet volledig zijn betaald en garandeert dat dergelijke artikelen worden geretourneerd aan Van Lieshout Glas in Lood volgens het retourbeleid van Van Lieshout Glas in Lood. Bij ontbinding van de overeenkomst gaat het juridische eigendom van de zaken onmiddellijk over op Van Lieshout Glas in Lood. 

Aankoopprijs en verzendkosten, belastingen en bijkomende kosten:

Alle aankoopprijzen vermeld op de orderbevestiging zijn inclusief de originele prijs van het/de kunstwerk(en) of product(en), toegepaste korting(en) en BTW (uitgezonderd business to business, prijzen zijn exclusief het btw-tarief) indien van toepassing. Alle transactiekosten die voortvloeien uit betalingsdiensten zijn voor rekening van de klant.

Verzendkosten voor niet-breekbare producten worden apart vermeld op de orderbeoordeling voordat de bestelling wordt geplaatst.

Van Lieshout Glas in Lood behoudt zich het recht voor om na het plaatsen van de bestelling extra kosten voor op maat gemaakte kratten en/of verzendkosten voor breekbare artikelen in rekening te brengen. Voordat Van Lieshout Glas in Lood de bestelling accepteert en bevestigt, wordt de klant op de hoogte gebracht van een schatting van dergelijke extra kosten. 

Het is Van Lieshout Glas in Lood toegestaan om belastingen toe te voegen als extra kosten indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving en de klant zal op de hoogte worden gebracht van dergelijke kosten voordat de bestelling wordt geplaatst.

De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht en de omvang van je bestelling volgens de actuele prijzen van de verzendmaatschappij.

Bij bestellingen binnen Nederland vanaf 75,00 euro, exclusief verzendkosten en kortingen zijn de verzendkosten gratis. 

Voor verzendingen buiten Nederland en de EU gelden afzonderlijke tarieven. De verzendkosten en bijkomende kosten (invoer, belasting) zijn voor rekening van de koper en worden alvorens verzending opgevraagd.


Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar het verzenden van de artikelen is op eigen risico van de koper. Voor beschadigingen tijdens het verzenden door POST NL of DERDEN zijn wij niet aansprakelijk. Wel kun je je bestelling verzekerd laten verzenden door POST NL. De kosten hiervoor zijn € 2,50 (verzekerd bedrag tot € 500.00). Nadat je je bestelling hebt geplaatst, stuur je een e-mail naar vanlieshoutglasinlood@gmail.com met de vraag om verzekerde verzending. Kies hiervoor altijd voor betaling per bankoverschrijving (dus geen IDEAL). Je krijgt van ons dan een e-mail met het juiste totaalbedrag van je bestelling. Voor het verzenden naar het buitenland gelden natuurlijk andere verzendtarieven. 

 

 1. KLACHTENREGELING

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 8 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren zoals benoemd onder kopje Conformiteit en garantie.

 

 1. GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

 1. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.