ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. Het vervaardigen/aanpassen/plaatsing tussen dubbel glas van:

 

Van Lieshout Glas in Lood

Versie: mei 2024

 1. DEFINITIES

Wederpartij: degene die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijzeheeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Gebruiker: Van Lieshout Glas in Lood.

 1. ALGEMEEN: aanbiedingen en bevestigingen
  1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, be- en/of verwerking van glas, (gebrandschilderd) glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas in koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord daaronder begrepen.
  2) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  3) Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
 2. PRIJZEN
  1) Tenzij anders overeengekomen, zal de factuurprijs worden berekend aan de hand van het aantal arbeidsuren vermenigvuldigd met jaarlijks door de gebruiker vast te stellen uurtarieven bijkomend de eventuele kosten voor grondstoffen, stookkosten van glasoven, en vervoer.
  2) De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding, of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
  3) Indien, na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst, een of meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt dit de wederpartij zo spoedig mogelijk mede onder opgaaf van redenen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
  4) Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. AFLEVERING; levertijd
  1) Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Kosten die ontstaan door een latere levertijd dan gepland kunnen niet verhaald worden op Van Lieshout Glas in Lood.
  2) Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de wederpartij worden voldaan binnen de in artikel 6 genoemde betalingstermijn.
 4. KLACHTEN
  A. Algemeen.
  1) Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
  2) De gebruiker behoudt zich het recht voor met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard- of andere monsters te leveren.
  3) De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mondgeblazen glas, of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.
  B. Kwaliteit geleverde zaken.
  1) Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
  2) Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden.
  3) De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en dessin.
  C. Overige klachten.
  1) Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
  2) Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk mocht zijn.
  D. Slotbepaling
  1) In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
 5. BETALING
  1) De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling moet gebeuren effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting.
  2) Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker een rente verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
  3) Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de bank- of girorekening van de gebruiker is gecrediteerd en de gebruiker daarvan in kennis is gesteld of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie. 4) Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de gebruiker een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
  5) De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
  6) In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
  7) De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling.
  8) Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is de gebruiker gerechtigd van de wederpartij te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze van tekortkoming van de wederpartij zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht voor partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 exclusief BTW. De gebruiker is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvrage dient.
 6. FACTURERING
  De gebruiker houdt zich het recht voor de overeengekomen aanneemsom in drie termijnen te factureren, tenzij anders overeengekomen. 50% van de aanneemsom wordt bij aanvang gefactureerd middels een digitale factuur, 50% van het bedrag middels een digitale eindfactuur bij oplevering. Meer- en minderwerk wordt bij de eindfactuur in rekening dan wel in mindering gebracht.
 7. ZEKERHEIDSSTELLING

De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de gebruiker terstond genoegzame en in de door de gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder op betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijk aanmaning geeft de gebruiker hetzij het recht de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1) De gebruiker behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo lang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden de geleverde zaken geacht door de gebruiker aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
  2) Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.
 2. OVERMACHT
  Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen,verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
 3. AFMETING EN ANDERE GEGEVENS
  1) De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
  2) Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
  3) Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
  4) De kosten voor het opnemen van maten, zomede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen komen voor rekening van de wederpartij.
  5) De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, brandschilderpigmenten etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. MEER- OF MINDERWERK
  1) Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
  2) Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.
 5. IN BEWARING OF TER BE- OF VERWERKING GEGEVEN ZAKEN
  Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zakenwaaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van de gebruiker.
 6. TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER
  1) Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2) Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 

GLAS IN LOOD IN DUBBEL GLAS

 1. Inbouwen van glas in lood in isolatie (of dubbel)glas geeft het comfort van dubbel glas met een eigen identiteit aan uw huis. We plaatsen nieuw gemaakt glas in lood, maar ook in nieuw lood gezette oude panelen tussen dubbel glas. Zo kan bij plaatsing van nieuwe kozijnen ook het bestaande glas in loodweer teruggebracht worden.
  Voor isolatie van glas in lood ramen zijn twee mogelijkheden:
  1) Voorzetramen voor of achter het glas in lood.
  2) Isoglas: glas in lood tussen dubbel glas.
  Bij beiden methoden dienen een aantal opmerkingen te worden gemaakt:
  1. VOORZETRAMEN;
  A. Deze dienen altijd verwijderbaar te zijn omdat vocht via het kozijn condens kan geven.
  Condensvorming treed op wanneer koude lucht met vocht tegen ramen die een temperatuur onder het dauwpunt hebben neerslaat.
  B. Grote condens problemen ontstaan bij plaatsing van het voorzetglas aan de buitenzijde indien het glas in lood niet meer waterdicht is.
  C. Plaatsing van het voorzetglas aan de binnenzijde heeft als voordeel dat het buitenaanzicht origineel blijft, echter is het glas in lood dan niet beschermd tegen weersinvloeden.
  D. Bij plaatsing van het voorzetglas aan de buitenzijde is het buitenaanzicht van de ramen minder fraai dan het oorspronkelijke glas in lood door reflecties op het buitenste glas.
  E. Daar het glas in lood bereikbaar blijft, kunnen de traditionele methoden gehandhaafd blijven, in tegenstelling tot isolatieglas.
  F. Bij voorzetramen in combinatie met HR-glas kan verkleuring van de HR-laag optreden i.v.m. opwarming. Wanneer voorzetramen voor HR++ glas geplaatst worden is er een kleine kans op thermische breuk van het HR++ glas doordat de warmte meer vastgehouden wordt. Dit is met name bij minder lichtdoorlatende glas in lood panelen.

2. ISOGLAS;
A. Door de dikte van het glas in lood in dubbele beglazing is het soms noodzakelijk om de kozijnen aan te passen.
B. Bij glas in lood tussen isoglas kan door het gewicht een dusdanige werking ontstaan dat de absolute dichtheid van het isoglas beslist NIET kan worden gegarandeerd.
C. Het buitenaanzicht van de ramen is minder fraai dan het oorspronkelijke glas in lood door reflecties op het buitenste glas.
D. De bij de normale glas in lood ramen gebruikelijke kitten kunnen tussen het dubbelglas uitwasemen en blijvende condens veroorzaken, daarom worden de glas in lood ramen opnieuw in lood gezet en niet gekit, wat in deuren, draairamen en bij lang rijdend zwaar verkeer oorzaak kan zijn van een lichte ~rammel~.
E. Voor de plaatsing tussen dubbel glas worden de glas in lood ramen gereinigd, het blijft echter een ambachtelijk product waarbij geen enkele verantwoordelijkheid kan worden genomen voor achtergebleven sporen van snijolie, soldeervloeistof, vegen, stof en andere verontreinigingen op het glas of lood. Ook kleine krasjes en onregelmatigheden in het glas dienen te wordengeaccepteerd.
F. De randafwerking van het glas in lood kan met randlood U- of een Y- profiel dit is afhankelijk van de totale dikte van het dubbel glas. G. Standaard patineren wij altijd het lood voordat het tussen dubbele beglazing wordt geplaatst. Door de patinina en de warmte tussen het isolatieglas (kan oplopen tot 100 graden) bestaat wel het risico dat de patina verkleurt of wit gaat uitslaan. Hiertegen kan geen garantie worden geboden.
G. Indien bestaande ramen in isoglas geplaatst moeten worden, moet rekening gehouden worden met het feit dat circa 14 mm. aan alle zijden moet worden ingekort. Van Lieshout Glas in Lood streeft ernaar het originele patroon van het raam zoveel mogelijk intact te houden en op basis daarvan keuzes te maken van waar glas wordt weggesneden. Opnieuw in lood zetten is altijd noodzakelijk. Sterk beschadigde ruitjes en gebroken ruitjes worden vervangen met glas in een kleur en structuur welke zo dicht mogelijk bij het originele glas komt.
H. Voor de maat van het isoglas moet worden gerekend met de dikte van eventuele steunblokjes; opgegeven dient te worden; de maat van het isoglas in mm, een afwijking van 4 mm dient te worden geaccepteerd.
I. Nieuw glas in lood is een traditioneel ambachtelijk product en levert in combinatie met moderne technieken als isolerende beglazing een aantal problemen op. Daarom kan hierop geen enkele garantie worden gegeven.

 

Indien u ons opdracht geeft tot het vervaardigen van glas in lood, gaat u akkoord
met bovenstaande punten.


Tot onze algemene leveringsvoorwaarden behoren bovengenoemde bepalingen en de
algemene voorwaarden van Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG)